Algemene Voorwaarden

Algemeen Positief in Verbinding is opgericht door Hanneke Philipse en is gevestigd in Rijkevoort. De sessies zullen plaats vinden binnen onze coaching ruimte of in de tuin. Deze kun je vinden op het volgende adres. Hoogeindsestraat 7a 5447 PD Rijkevoort. Soms kan het fijn zijn als ik binnen de thuissituatie kom coachen of dat we er samen op uit gaan in de natuur. Dit stemmen we altijd samen af.

Verhindering Gemaakte afspraken kunnen telefonisch worden geannuleerd indien noodzakelijk. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare kan Hanneke de afspraak annuleren/verzetten.

Tarieven De tarieven zijn te zien op de facebook pagina en website van Positief in Verbinding. Hanneke houdt zich het recht om deze tarieven aan te passen. Dit zal vooraf op de facebook pagina worden vermeld. De tarieven zijn inclusief voorbereiding en evaluaties, tussentijds contact met ouders via de mail telefoon of app voor korte vragen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Wanneer de kosten een probleem zijn kunt u contact opnemen voor overleg. We zoeken dan samen naar een passende oplossing!

Betalingsvoorwaarden Factuur s.v.p. betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL47RABO0347117686 t.n.v J.H.M Philipse-Gruntjes o.v.v naam en factuurnummer. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak, of het traject, niet van start gaan. Totdat openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen is.

Aansprakelijkheid In het geval van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten, dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens gestart kan worden met een coaching traject. Positief in Verbinding sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Hanneke Philipse.

Toestemming beide ouders Positief in Verbinding, is verplicht zich te houden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt n.l dat indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd op het intakeformulier. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coaching van 1 van beide ouders is sowieso een mogelijkheid.

Vertrouwelijkheid Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de (ouders van de) coachee kan besloten worden om derden in te lichten. Bij de coaching speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. We doen het samen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens van het kind. Ouders zijn aanwezig tijdens de coach sessies. Bij ouderen kinderen kan het soms wenselijk zijn dat alleen het kind gecoacht word en ouders niet aanwezig zijn. Het kind bepaald dan wat er verteld wordt. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Positief in Verbinding is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bereikbaarheid Tijdens de coach sessies is Hanneke telefonische niet bereikbaar. Ook van de aanwezige ouders wordt verwacht dat de telefoon uit is zodat ze met volle aandacht bij de sessie aanwezig kunnen zijn. Mocht het om oudere kinderen gaan waar de ouder niet aanwezig is tijdens de sessie dan moet de ouder juist bereikbaar blijven.Het wel of niet aanwezig zijn van ouders gaat altijd in overleg met Hanneke.

Verslaglegging en archivering Positief in Verbinding is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Er zullen echter wel aantekeningen worden gemaakt zodat een rode draad in een verhaal duidelijk wordt. Deze aantekeningen worden in een gesloten kast bewaard zodat de privacy van de client wordt gewaarborgd.

Eigen verantwoordelijkheid De cliënt en/of zijn ouders/verzorgers is/zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coach sessies kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Positief in Verbinding is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.

Positief in Verbinding
Hanneke Philipse
Hoogeindsestraat 7a
5447 PD Rijkevoort
Tel: 0614186219
Mail:hanneke@positiefinverbinding.nl
Kvk75903466